deutch deutch
Nákupní řád

NÁKUPNÍ  ŘÁD

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě STACHEMUS.cz , jehož provozovatelem je společnost  SEVILA PLUS s.r.o.  , se sídlem Smaragdová 443/15, 154 00 Praha 5 - Slivenec , IČ: 04406931 .

Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího ( dále jen " provozovatel " ) a kupujícího ( dále jen " zákazník " ) .


Objednávka a uzavření kupní smlouvy
Zákazník si vybere zboží jeho vyhledáním v katalogu zboží a jeho zahrnutím do elektronické ( závazné ) objednávky včetně požadovaného množství. Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění dalších veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí zákazníkem pomocí registračního formuláře. Při jakékoliv změně, je zákazník povinen tuto skutečnost oznámit provozovateli. 

Veškeré objednávky podané prostřednictvím internetového obchodu  STACHEMUS.cz  jsou závazné. Podáním objednávky zákazník stvrzuje, že se seznámil s tímto nákupním řádem i reklamačním řádem.

Kupní smlouva vzniká v okamžiku převzetí objednaného zboží zákazníkem v místě jeho dodání.
Místem dodání zboží je poštovní adresa uvedená zákazníkem v registračním formuláři nebo v prodejním skladě v Praze 4 - Modřanech  ( viz kontakt ) .

Práva a povinnosti provozovatele
Provozovatel se zavazuje vyřídit objednávku a odeslat objednané zboží na místo dodání v termínu stanoveném v katalogu zboží . Dodací lhůta objednaného zboží odpovídá vždy dodací lhůtě zboží s nejdelší dodací lhůtou , které se v dané objednávce vyskytuje . Pokud provozovatel nebude moci dodat zboží v takto stanovené dodací lhůtě , bude o tom zákazníka informovat nejpozději do dvou pracovních dnů od přijetí závazné objednávky a současně navrhne náhradní řešení .

Provozovatel se zavazuje vystavit ke každé objednávce dodací list a daňový doklad a předat je zákazníkovi společně se zbožím .
Provozovatel má právo odmítnout objednávku , pokud zákazník nesplní svůj závazek odebrat zboží a zaplatit kupní cenu .
Provozovatel má právo odmítnout objednávku či její část , stane-li se plnění dle této objednávky či její části nemožným ( z důvodu vyprodání zásob , atd. ) , za předpokladu , že se nedohodne se zákazníkem na novém plnění .
Provozovatel si vyhrazuje právo odmítnout objednávku nebo její část ohledně zboží , které se již nevyrábí či nedodává v době uskutečnění objednávky zákazníkem . V případě , že tato situace nastane , bude provozovatel zákazníka bezodkladně informovat a případně mu navrhne jiné plnění .
Jestliže zákazník uhradil platbu za objednané zboží před jeho dodáním a provozovatel nebude schopen tuto objednávku z jakéhokoliv důvodu uskutečnit , zavazuje se provozovatel tuto skutečnost zákazníkovi oznámit a vrátit mu jím uhrazenou částku zpět na jeho poštovní adresu uvedenou v registračním formuláři .
Provozovatel je povinen chránit získané údaje o zákazníkovi v souladu s podmínkami uvedenými v pravidlech ochrana osobních dat .


Práva a povinnosti zákazníka
Zákazník je povinen uvést do registračního formuláře jméno a příjmení , popřípadě název firmy , správnou a úplnou poštovní adresu , na kterou má být objednané zboží odesláno , a svoji emailovou adresu či telefon .
S konečnou cenou je zákazník již srozuměn při vyplňování objednávky , ještě před jejím závazným potvrzením .
Majitelem objednaného zboží se stává v okamžiku jeho úplného zaplacení provozovateli .
Zákazník má právo stornovat odeslanou objednávku nejpozději do dne dodání zboží .
Zákazník je povinen zajistit , aby nikdo neměl přístup k jeho přihlašovacímu jménu a heslu , které vyplnil při registraci . Porušení této povinnosti jde k tíži zákazníka .
Vyplněním registračního formuláře , či závazné objednávky v rámci internetového obchodu  STACHEMUS.cz  zákazník dává provozovateli souhlas k shromažďování a archivování osobních údajů o zákazníkovi a o jeho nákupech .
Zákazník má právo na vymazání svých osobních údajů z databáze , požádá-li o to provozovatele písemnou formou . Provozovatel se tímto zavazuje nejpozději do 3 dnů od doručení písemné žádosti veškeré údaje o zákazníkovi z databáze vymazat .

Reklamace
Případné reklamace budou vyřízeny v souladu s reklamačním řádem internetového obchodu  STACHEMUS.cz  a právním řádem platným v ČR .

 


Novinky

NOVÝ WEB 2016
Vážení zákazníci, v nejbližší době se setkáte s novou vizualizací webových stránek internetového obchodu STACHEMUS.cz. Samozřejmostí bude doplnění a úprava jednotlivých produktů.
Více
1.1.2016